Vedení daňové evidence

  • peněžní deník
  • pokladní kniha
  • kniha pohledávek a závazků
  • svoz dokladů
  • vedení evidence majetku
  • účetní závěrka
  • daňové přiznání
  • vystavování faktur a následné zasílání objednateli