Stavební dozor

Stavební dozor podle Stavebního zákona 183/2006 Sb., je kontrolní činnost, kdy sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.

V rámci této činnosti zajišťujeme:

 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • kontrolujeme postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 • kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
 • přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 • kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • účast na kolaudačním řízení
 • kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem