BOZP na pracovišti

 • Vstupní analýza stavu pracoviště

  Provedeme kompletní kontrolu Vašeho pracoviště, jehož výstupem bude zápis s popisem jednotlivých zjištění, odkaz na porušení právních nebo ostatních předpisů a doporučené opatření pro vyloučení nebo omezení nedostatku. Ke každému zjištění navazuje fotodokumentace zachycující konkrétní událost.
 • Zavedení nebo kontrola stávající dokumentace BOZP

  Posoudíme vedenou dokumentaci ve Vaší společnosti vzhledem k prováděné činnosti a platným právním a ostatním předpisům. V případě její neaktuálnosti provedeme revizi jednotlivých dokumentů nebo nabídneme zavedení kompletní dokumentace BOZP.
 • Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů

  V případě pracovního úrazu Vám nabízíme poradenství pro správné provedení jednotlivých kroků stanovených legislativou od vyšetření pracovního úrazu po odeslání formulářů příslušným institucím.
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, ochranných nápojů

  Vyhledáme možná rizika působící na zaměstnance a navrhneme odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky popř. ochranné nápoje vzhledem k prováděné pracovní činnosti.
 • Kategorizace prací

  Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví zpracujeme návrh zařazení prací do kategorií, včetně dalších náležitostí, který se zasílá příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví.
 • Kontroly státního odborného dozoru

  Nabízíme přípravu v případě ohlášení nebo poradenství již provedené kontroly státního odborného dozoru (OIP, KHS...)