Koordinace BOZP na staveništi

Provádíme komplexní služby vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících právních předpisů.

Mezi tyto služby patří:
  • Plnění povinností koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby
  • Posouzení a vyjádření ke zpracovaným požadavkům na provoz a používání strojů a technických zařízení a k pracovním postupům uvedeným v NV č. 591/2006 Sb., §3
  • Posouzení a vyjádření k uzavřeným smlouvám se zadavatelem, zhotovitelem, subdodavateli a dalšími subjekty při přípravě a během realizace stavby z hlediska zabezpečení BOZP a PO
  • Zpracování nebo vyjádření k „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Zpracování řídícího předpisu stavby určeného pro zadavatele, zhotovitele, subdodavatele atd., který jednoznačně upravuje konkrétní povinnosti a stanoví postupy, za účelem splnění požadavků legislativy při přípravě a realizaci stavby.